VĚRNOSTNÍ PROGRAM JE MOMENTÁLNĚ POZASTAVEN DO ODVOLÁNÍ.Dobrý den, pane doktore obracím se na vás s takovou delikátní otázkou týkající se "krytí". Mám krásného 2 letého něm. ovčáka a máme několik nabídek ke krytí. Jelikož je to můj první pes, potřebovala bych poradit co a jak. Popř. co dělat, aby vše proběhlo, tak jak má. Předem děkuji

Anonym

2004-11-03 09:11
zobrazit odpovědi skrýt odpovědi
odpovědět
Krytí je pro nás vždy slavnost. Hodně záleží na zkušenostech majitele psa i chovatele feny. Nevím přesně na co se ptáte, co chcete vědět. Otázka je příliš obecná. <br>Pokud Vám jde o právní záležitosti nebo co byste měla za krytí chtít, poradím Vám jedno: dohodněte se s chovatelem feny a pak vše řádně na místě sepište. Sepsání a podepsáním smlouvy se vyhnete pozdějším dohadům. Mohlo by se například stát, že na Vás bude chovatel chtít vrácení peněz za uskutečněné krytí, protože se u štěňat vyskytla nějaká choroba, nebo se třeba žádná štěňata nenarodila a chovatel feny se domnívá, že je pes neplodný nebo neschopný oplodnění.<br><br> Je dobré se na něj připravit, vědět kde (v jakém prostředí - klidném) a kdy by ke krytí mělo dojít. Může být spontální, velice rychlé, může být však doprovázeno určitými rituály. Pes může v různých situacích reagovat různě. Jedna fena ho bude lákat moc a moc, o jinou již takový zájem mít nebude. Nikdy bychom neměli psa ani fenu ke krytí násilně nutit, alespoň ne při prvním spojení. Pokud již jsou oba budoucí rodiče prověřeni, lze sáhnout i k jiným metodám, například k inseminaci chlazeným či zmrazeným spermatem.<br><br> <br>V Chovatelském řádu ČMKU se v článku 6 Krytí praví:<br> 1. Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci a to na základě platného krycího listu. <br> 2. Za krytí se považuje nejméně jedno spojení krycího psa s chovnou fenou. <br> 3. Během jednoho hárání smí být chovná fena nakryta jen jedním z krycích psů, který je uveden na krycím listu (pořadí krycích psů není závazné).<br> 4. Pokud vybraný krycí pes fenu nenakryl, smí být užit další krycí pes, který je uveden na krycím listu.<br> 5. Chovná fena by měla být kryta u majitele krycího psa. Chovatel, nebo jím zmocněná osoba, chovnou fenu ke krytí doprovází.<br> 6. Pokud chovná fena zůstává u majitele krycího psa několik dní, hradí majitel chovné feny veškeré náklady s tím spojené. <br> 7. Majitel krycího psa se o chovnou fenu v době, kdy je u něj umístěna na krytí, řádně stará. Přitom rovněž odpovídá za případné škody, které by v té době chovná fena způsobila třetí osobě. <br> 8. Pokud došlo k úhynu chovné feny v době, kdy byla v péči majitele (držitele) krycího psa, tento o tom podá zprávu chovateli a zjistí na své náklady příčinu úhynu. <br> 9. Pokud k úhynu chovné feny došlo z důvodů na straně majitele krycího psa, uhradí majiteli chovné feny škodu tím vzniklou. Pokud k úhynu chovné feny nedošlo z důvodů na straně majitele krycího psa, chovatel uhradí majiteli krycího psa náklady, které vynaložil na péči o fenu dle uzavřené dohody.<br> 10. Při neplánovaném nakrytí jiným psem než smluveným majitel (držitel) krycího psa toto chovateli ohlásí a uhradí mu všechny náklady a vzniklé škody. Majitel (držitel) krycího psa není oprávněn po takovémto krytí žádat od chovatele žádné vyrovnání. <br> 11. Po krytí majitel (držitel) krycího psa a chovatel vyplní a podepíší krycí list. Svým podpisem majitel (držitel) krycího psa stvrzuje, že byl očitým svědkem krycího aktu.<br> 12. Úhrada za krytí je věcí dohody majitelů chovných jedinců. Majitel krycího psa může dohodou s chovatelem uplatnit předkupní právo na koupi jednoho štěněte za podmínky, že ve vrhu budou aspoň dvě štěňata. V tom případě má právo prvního výběru chovatel a právo druhého výběru pak majitel krycího psa.<br> 13. Krytí chovné feny může být nahrazeno inseminací. Umělá inseminace ale nesmí být použita u jedince, který se dosud úspěšně nereprodukoval přirozenou cestou. Tento úkon smí dělat pouze osoba odborně způsobilá (zákon č. 87/1987 Sb.), která svým podpisem potvrzuje, že bylo užito semene určeného (dohodnutého) psa. Náklady na inseminaci hradí chovatel.<br> 14. Nezabřezne-li fena a došlo-li k úhradě krytí ihned po aktu, má chovatel nárok na jedno bezplatné krytí stejné feny stejným psem.<br> 15. Právo krytí zdarma zanikne úhynem krycího psa nebo chovné feny.<br> 16. Pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný, má majitel feny nárok na vrácení peněz uhrazených za krytí. <br> 17. Během jednoho kalendářního dne smí krycí pes krýt pouze jednu chovnou fenu.<br> 18. Přejde-li krycí pes do vlastnictví jiného majitele, původní majitel oznámí v rámci dohody o převodu vlastnictví nabyvateli písemně všechny nesplněné závazky vyplývající z tohoto řádu.<br> 19. Přejde-li březí chovná fena do vlastnictví jiného majitele, původní majitel oznámí tuto skutečnost spolu s adresou nového majitele majiteli krycího psa a nabyvateli oznámí adresu majitele krycího psa a všechny závazky, které váznou na očekávaném vrhu. <br> 20. Dojde- li k převodu březí feny ze zahraničí, musí být v zemi exportu chovná. Vrh bude zapsán do PK CR. Pro další vrh platí už naše podmínky.<br> 21. Psa či fenu lze k chovu zapůjčit na základě písemné dohody s uvedením konkrétních podmínek mezi majitelem a tím, kdo si chovného jedince půjčuje. Musí být jasně prokazatelná identifikace jedince (tetování, čipování). Ten, kdo si chovného jedince zapůjčuje, předloží Plemenné knize ČMKU prostřednictvím PCH BCCCZ kopii PP (FCI), doklad o tom, že jedinec je v dané zemi chovný (dokladem může být i PP jeho potomka), souhlas majitele daného jedince se zapůjčením (s uvedením doby zapůjčení a pověřením držitele k podpisu chovatelské dokumentace). Fena smí být zapůjčena pouze na jeden vrh. <br> 22. Importovaní jedinci musí být zapsáni do PK ČMKU a splnit chovné podmínky BCCCZ.<br><br> <br>

Fitmin